Sök
Sök

Allmänna resevillkor

Dessa resevillkor tillämpas på alla sådana resor som inte omfattas av Viking Line Buss Ab:s paketresevillkor.

Transportör är det transporterande bussbolaget, i det här fallet Viking Line Buss Ab. Reseavtalet gäller mellan bussbolaget och resenären.

Vid bokning ska följande uppgifter på samtliga resenärer anges; förnamn och efternamn med samma stavning som i passet, nationalitet, födelsetid, faktureringsadress, telefonnummer samt e-postadress.

1. Resehandlingar och åldersgränser

Resenär ska alltid kunna styrka sin ålder med giltig ID-handling. Personer under 18 år som reser i sällskap av förälder eller målsman med giltig identitetshandling omfattas inte av kravet på att ha med sig en egen giltig identitetshandling. Viking Line Buss rekommenderar dock att målsman ordnar giltiga identitetshandlingar även till sina minderåriga barn.

Åldersgränsen för bussresor är i huvudregel 18 år. Personer under 18 år får resa utan målsman endast med skriftligt tillstånd från förälder eller målsman. Tillståndet ska kunna kontrolleras med hemmet, t.ex. per telefon. Ensamresande personer under 18 år ska alltid kunna uppvisa en giltig identitetshandling. Blankett för skriftligt tillstånd hittas på www.vikinglinebuss.ax.

2. Reseförsäkring

Viking Line Buss rekommenderar resenären att teckna en frivillig reseförsäkring, resenären svarar själv för sitt försäkringsskydd och dess omfattning till exempel gällande avbeställningsskydd. Viking Line Buss erbjuder avbeställningsskydd mot en tilläggskostnad, se punkt 4.

3. Ingående av avtal och betalning av priset för resan

Avtalet blir bindande för resenären när den av researrangören fastställda betalningen har erlagts vid den tidpunkt som researrangören bestämmer. Förfallodag/tidpunkt för betalning av resa framgår av bokningsbekräftelsen. Researrangören har rätt att avboka bokningar som inte är betalda i tid.

Observera att specialresor kan ha avvikande betalningsvillkor.

4. Resenärens rätt att avboka resa

Ifall en bokad resa inte genomförs ska den avbokas eller ändras så snart som möjligt. Avbokning måste alltid ske innan resan startar och då till Viking Line Buss kontor per telefon +358 18 26 311 vardagar kl. 9.00–15.00, övriga tider till jourtelefon +358 18 26 328. Om resan inte avbokas och resenären inte anländer till den överenskomna avfärdsplatsen vid den bestämda tiden eller om resenären inte kan delta i resan på grund av orsaker som är på resenärens ansvar, har resenären inte rätt till återbetalning av priset.

Resenären ansvarar själv för sitt försäkringsskydd och dess omfattning exempelvis gällande avbeställningsskydd. Viking Line Buss erbjuder avbeställningsskydd mot en tilläggskostnad. Avbeställningsskyddet ger rätt att avgiftsfritt avboka resan fram till 24 timmar innan avresa med läkarintyg. Avbeställningsskyddet är ett extra skydd om du tvingas avboka din resa p.g.a. akut sjukdom, önskar du detta anmäls det i samband med bokningen. Avbeställningsskyddet gäller vid avbeställning p.g.a. akut sjukdom om sjukdomen varit okänd vid bokningstillfället och avbeställningen sker så snart sjukdomen blir känd. Läkarintyg krävs.

Avbeställningsskyddet kostar 10 euro/person och återbetalas inte i samband med avbokning. Denna kostnad betalas in samtidigt som anmälningsavgiften. På bussresor som inkluderar övernattning är avbeställningsskyddet 15 euro/person. Beroende på resans natur kan andra avbokningsregler gälla, se ditt resebevis för avvikelser.

I din bekräftelse framgår det vilka villkor som gäller för din bokning. Vid ändring av bokningens betalningssätt eller innehåll kan villkoren för din bokning ändras. Den senaste versionen av bekräftelsen gäller.

I punkt 4.1 beskrivs Villkor 1 som gäller för bussresor där resans längd är mindre än 24 timmar och där det inte ingår teater-, show- eller konsertbiljetter. I punkt 4.2 beskrivs Villkor 2 som gäller för bussresor där resans längd är mindre än 24 timmar och det ingår teater-, show- eller konsertbiljetter. Vid resor som varar minst 24 timmar eller innehåller inkvartering så hänvisar vi till Allmänna villkor för paketresor, se hemsida www.vikinglinebuss.ax/paketresevillkor.

4.1 Avbokning av resor enligt villkor 1 – t.ex. mässresa och shoppingresa över dagen

Avbokning av resa enligt villkor 1 gäller bussresor där resans längd är mindre än 24 timmar och där det inte ingår teater-, show- eller konsertbiljetter i resans pris. Vid avbokning enligt villkor 1 uppbärs en avbokningsavgift enligt nedanstående tabell:

Vid avbokning eller ändring av avgång senast Avbokningsavgift
8–3 dygn före avresa En administrativ avgift på 10€ debiteras
2–0 dygn före avresa Ingen återbetalning av resan, resenären betalar hela resans pris

 

4.2 Avbokning av resor enligt villkor 2 – t.ex. teater-, show- eller konsertresa över dagen

Avbokning av resa enligt villkor 2 gäller bussresor där resans längd är mindre än 24 timmar och där det ingår teater-, show- eller konsertbiljetter i resans pris. Vid avbokning enligt villkor 2 uppbärs en avbokningsavgift enligt nedanstående tabell:

Vid avbokning eller ändring av avgång senast Avbokningsavgift
Senast 28 dygn före avresa En administrativ avgift på 10€ debiteras
28–15 dygn före avresa Avbokningsavgiften är den samma som anmälningsavgiften
14–2 dygn före avresa 50% av resans pris
Senare än 48 timmar före avresa Ingen återbetalning av resan, resenären betalar hela resans pris

5. Återbetalning

Vid avbokning kan du ansöka om återbetalning. Vid återbetalning avdras avbokningsavgift enligt resans villkor, se villkor i punkt 4.  

6. Ordning och säkerhet

Viking Line Buss förbehåller sig rätten att vägra transportera resenär som kan ådra bussbolaget utgifter eller vars tillstånd kan vara ägnat att skada annan persons hälsa eller på annat sätt inkräkta på annans rättighet. Resenär som är berusad eller som stör ordningen, kan avvisas från resan. Resenär är skyldig att följa Viking Line Buss personals direktiv på resan, t.ex. chaufför, reseledare.

Resenären får inte störa andra resenärer med sitt uppförande. Om resenären på ett väsentligt sätt försummar sina skyldigheter, kan han eller hon förvägras avresa eller avlägsnas från resan. Då har resenären inte rätt till återbetalning av priset och han eller hon ansvarar själv för alla kostnader för sin hemresa.

7. Resgods

Resenär får föra med sig resgods i skälig omfattning. Kan resgods, inklusive handresgods, förorsaka fara eller olägenhet eller kräver det särskild vård, ska resenär före resans början upplysa Viking Line Buss om detta.

8. Passagerare med funktionshinder

Vid bokningstillfälle bör passagerare med funktionshinder informera om sina behov och önskemål angående ett funktionshinder eller nedsatt rörlighet samt meddela om resenären är i behov av assistans under resan.

9. Researrangörens rätt att ställa in eller avbryta resan

Viking Line Buss har rätt att ställa in resan, avbryta en resa och göra andra nödvändiga ändringar i reseprogrammet om

  1. a) för få deltagare har anmält sig till resan. Resenären ska informeras om att resan ställts in senast 48 timmar före resans början, om resan varar mindre än 24 timmar.
  2. b) researrangörens möjligheter att genomföra resan på avtalat sätt har väsentligen försvårats efter ingåendet av avtalet på grund av force majeure (strejk, brand, militära aktioner, katastrof eller dylikt).

Resenären ska informeras om en inställd resa så snart som möjligt. När researrangören har ställt in en resa ska resenärens betalningar återbetalas inom 14 dagar räknat från tidpunkten då avtalet hävdes.

10. Tvistelösning och tillämplig lag

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Konsumenttvistenämnden i Finland eller av allmän domstol.

Vid klagomål eller reklamation kan du kontakta Viking Line Buss kontor per telefon +358 18 26 311, per e-post till adressen info@vikinglinebuss.ax eller skicka det per post till adressen: Viking Line Buss, Storagatan 3, 22100 Mariehamn, Åland, Finland.

Konsumentrådgivningens hemsida: www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/.

Konsumenttvistenämndens hemsida: www.kuluttajariita.fi/sv/index.html.
Adress: Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 HELSINGFORS.


Senast uppdaterad: 8.1.2020.