Sök
Sök

Integritetspolicy för Viking Line Buss Ab

1. Personuppgiftsansvarig

Viking Line Buss Ab (”Viking Line Buss”)
Storagatan 3, AX-22100, Mariehamn, Åland, Finland
Org.nr: 0651547-8
Tel: 018-26311
E-post: info@vikinglinebuss.ax

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

2. När samlar vi in personuppgifter?

Viking Line Buss samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en bokning eller beställer en resa, broschyr, eller nyhetsbrev.

Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Viking Line Buss och för att Viking Line Buss ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

Viking Line Buss kan komma att behandla personuppgifter för att uppfylla gällande lagkrav eller krav från myndigheter, såsom vid fall av skol- eller kommunaltrafik.

3. Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Viking Line Buss samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför bokningar och köp är i huvudsak:

 • Identifieringsuppgifter, såsom namn, födelseår och kön
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress
 • Nationalitetsuppgifter, såsom hemland och nationalitet
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Reseuppgifter och handlingar i anknytning till dem, såsom uppgifter om bokningar och resor
 • Övriga uppgifter som du själv kan lämna i anslutning till bokningen, såsom önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan 

 4. För vilka ändamål behandlar vi uppgifter om dig?

Viking Line Buss behandlar huvudsakligen uppgifter som rör dig i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot kunder, som till exempel resebokning och fakturering
 • Möjliggöra allmän kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS, eller telefon avseende Viking Line Buss och utvalda samarbetspartners varor och tjänster
 • Skicka viktig information i anslutning till resor, såsom information om avvikelser eller förseningar
 • Skicka broschyr eller nyhetsbrev
 • Uppfylla gällande lagkrav eller myndighetskrav
 • Uppfylla säkerhetskrav och andra författningsrelaterade krav.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till bokningar och köp. Uppgifter om specialkost eller hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring. Uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av samhälleliga tjänster, såsom skol- eller kommunaltrafik används aldrig för marknadsföring, undersökningar eller analyser.

5. Grunderna för behandlingen av personuppgifter

Viking Line Buss baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att genomföra bokningar och köp. Vi skickar även baserat på detta vid behov viktig information inför resan, till exempel om avvikelser och förseningar.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på berättigat intresse som uppkommer för oss, när det förekommer en betydande och vederbörlig relation mellan dig och Viking Line Buss, baserat på ditt kundförhållande. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster. Viking Line Buss behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan Viking Line Buss ha en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel vid fall av erbjudan av samhälleliga tjänster, såsom skol- eller kommunaltrafik.

6. Hur länge bevarar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Viking Line Buss kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Viking Line Buss rättsliga intressen.

Viking Line Buss bevarar uppgifter om kunder i högst två (2) år efter det att du har genomfört din senaste bokning av resa eller från den tidpunkt du senast har genomfört annan bokning eller köp. Efter den ovan nämnda tidsfristen bevarar Viking Line Buss endast dina kontaktuppgifter (namn och kontaktuppgifter) för marknadsföring i ytterligare ett (1) år. Du har rätt att förbjuda användandet av dina personuppgifter för marknadsföring i enlighet med punkt 10.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Viking Line Buss kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Viking Lines koncernbolag. Viking Line Buss kan även komma att lämna ut dina uppgifter till Viking Line Buss samarbetspartners, för exempelvis leverantörer av kort-, kommunikations-, system- och administrativa tjänster. Vidare kan Viking Line Buss lämna ut dina uppgifter till leverantörer inom resebranschen, såsom flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas ut vid varje sådant tillfälle.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Viking Line Buss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Viking Line Buss rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Viking Line Buss kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Viking Line Buss reseagenter eller samarbetspartners för exempelvis paketresor befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Viking Line Buss att se till att överföringen av personuppgifter till länder utanför EU/EES uppfyller de krav som uppställs i dataskyddslagstiftningen.

8. Förändringar av integritetspolicyn

Viking Line Buss har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn om det sker förändringar i behandlingen av uppgifterna. Viking Line Buss kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

9. Skydd av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Viking Line Buss har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

10. Dina rättigheter

Viking Line Buss ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Om du anser att tillämplig dataskyddslagstiftning inte har följts vid behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett besvär till behörig dataskyddsmyndighet, det vill säga Dataombudsmannen i Finland.

Viking Line Buss kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande eller ändra dem så, att du inte längre kan identifieras.

Om du inte vill att Viking Line Buss behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du när som helst skriftligen anmäla detta till Viking Line Buss. När Viking Line Buss har mottagit din anmälan kommer Viking Line Buss att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Viking Line Buss kommer inte att behandla personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till barn under 16 år.

Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från Viking Line Buss om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att få information om var dina uppgifter har hämtats ifrån, hur automatiskt beslutsfattande (inklusive profilering) genomförs och hur länge dina uppgifter kommer att bevaras. Du har även samtidigt rätt att få information om dina rättigheter som person, vars personuppgifter behandlas.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina uppgifter överlämnade till dig, eller om det är tekniskt möjligt, till en annan serviceleverantör. Denna rättighet gäller uppgifter som du har gett till Viking Line Buss och som har behandlats för att avtalet mellan dig och Viking Line Buss ska träda i kraft.

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas om (i) uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in, (ii) du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte (inklusive profilering i direktmarknadsföringssyfte), (iii) behandlingen har grundat sig på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke eller (iv) dina uppgifter har behandlats på ett lagstridigt sätt. Observera att vi trots detta kan bevara uppgifter om det behövs för att Viking Line Buss ska kunna uppfylla sina lagstadgade förpliktelser eller för att upprätta, förhindra eller försvara en rättslig fordran.